Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Wettelijk erfrecht

Indien u geen testament maakt, vererft uw nalatenschap overeenkomstig de regels in de wet:

Belangrijk: Partners die ongehuwd samenwonen erven, op grond van de wet, niet van elkaar

Wettelijke verdeling bij gehuwden met kinderen.

Voor gehuwden met kinderen is de wettelijke verdeling opgenomen in de wet. Deze regeling houdt in dat het totale vermogen van de overledene toekomt aan de langstlevende, die daardoor volledig zelfstandig over dat vermogen kan beschikken. De kinderen ontvangen hun erfdeel als een vordering op de langstlevende ouder. Voor de langstlevende ouder is dat dus  - in spiegelbeeld - een schuld aan de kinderen. De vorderingen zijn door de kinderen, in beginsel, pas opeisbaar bij het overlijden van de langstlevende. De huidige wettelijke regeling voldoet om de langstlevende en de basiszekerheid te geven. Toch zijn er echt veel redenen om toch een aanvullend testament te maken.

Testament

Het maken van een testament en codicil

  1. Het opmaken van een testament. Wat wilt u dat er met uw vermogen gebeurt als u komt te overlijden? Wie regelt alle zaken voor u na uw overlijden?
  2. Het maken van een codicil. Een beperkt aantal wensen kan vastgesteld worden zonder dat een notariële akte noodzakelijk is. Deze verklaring -codicil genaamd- moet om geldig te zijn aan een drietal eisen voldoen.
    • Het codicil moet door de erflater zelf geschreven zijn.
    • Het codicil moet voorzien zijn van de datum waarop het stuk geschreven werd.
    • Het codicil moet ondertekend zijn door de erflater. (dat is degene die het codicil maakt)
  3. Bewaren van een codicil. Een nadeel van het maken van een codicil is dat een codicil bij bijvoorbeeld een brand of na uw overlijden kan verdwijnen. U kunt een codicil ook bij uw notaris in bewaring geven.

Schenken en erven: teveel belasting?

Successiebelasting

Over de vordering die de kinderen op grond van het testament of de wettelijke verdeling krijgen is, afhankelijk van de omvang van die vordering, successierecht verschuldigd. Successierecht is een belasting op erfenissen.

Zie voor uitgebreide informatie: Estate Planning

Afwikkeling van een nalatenschap

Na een overlijden moet er veel worden geregeld. De notaris is bij uitstek iemand die u hierbij kan helpen. Onder het nieuw erfrecht en de Wet IB 2001 is het vooraf van groot belang gezamenlijk te bespreken op welke wijze de nalatenschap zal worden verdeeld en/of het zal worden uitgevoerd. Indien er geen testament is gemaakt heeft een langstlevende echtgenoot tot 6 maanden na het overlijden van zijn/haar partner de tijd om de wettelijke regeling ongedaan te maken. Wij kunnen u hierover adviseren. Ook aangifte voor het recht van successie moet worden gedaan. Het opstellen van een akte van verdeling is een belangrijk sluitstuk omdat vaak jaren later hierop terug gevallen moet worden.

Verklaring van erfrecht of executele.

Een verklaring van erfrecht is een verklaring waarin de notaris verklaart wie de erfgenamen van een bepaald persoon zijn en wie bevoegd zijn om over de nalatenschap te beschikken. Bepaalde instanties, voornamelijk banken, kunnen na het overlijden van iemand om een verklaring van erfrecht vragen.

Een executeur?

Executeurbenoeming

In uw testament kunt u een executeur benoemen die alle zaken voor u regelt na uw overlijden. Benoemt u geen executeur dan moeten uw erfgenamen samen alles regelen. Wilt u dat een onafhankelijk deskundige de zaken voor u regelt, dan kunt u overwegen ons kantoor uw zaken te laten regelen.

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983