Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Ontwikkelingen op de woningmarkt

Na maanden van onzekerheid heeft het kabinet Rutte - Asscher eindelijk duidelijkheid gebracht op de woningmarkt. Hieronder volgt een samenvatting van de belangrijkste maatregelingen per november 2012.

Hypotheekrenteaftrek 4e schijf

Onder het nieuwe kabinet blijft de hypotheekrenteaftrek bestaan. Het fiscale voordeel van die aftrek wordt wel verminderd. Dit geldt zowel voor bestaande als nieuwe leningen. Vanaf 2014 wordt het maximale aftrektarief (4e schijf) verlaagd naar het tarief van de 3e schijf. Dit gebeurt in stappen van 0,5% per jaar.

Het idee is dat iemand met een hoger belastbaar inkomen steeds minder voordeel van zijn hypotheekrenteaftrek zal genieten. Iemand met een lager belastbaar inkomen zal zijn voordeel niet zien veranderen. De maatregel raakt alleen de hogere inkomens. Een lager belastingvoordeel betekent in beginsel een hogere opbrengst voor de Nederlandse schatkist. Het nieuwe kabinet wil de hogere opbrengst budgettair neutraal terugsluizen naar de groep die door de maatregel getroffen raakt. Voor de helft door verlaging van het hoogste tarief in de inkomstenbelasting en voor de helft door verlenging van de derde belastingschijf in de inkomstenbelasting.

Hoogte hypotheek beperkt

Om huiseigenaren te beschermen tegen te zware hypotheeklasten is sinds 1 augustus 2011 de hoogte van de Loan-to-Value waarde beperkt tot 106% (inclusief 2% overdrachtsbelasting). Loan-to-Value is de verhouding tussen de hoogte van de hypotheek en de waarde van de woning. Vanaf 2013 wordt de Loan-to-Value geleidelijk verlaagd naar 100% (inclusief overdrachtsbelasting). Dit betekent dat men geen hogere hypotheek meer kan krijgen dan de waarde van het huis. Om vooral starters tegemoet te komen en de tijd te geven om te kunnen sparen, gebeurt de afbouw in 6 stappen van 1% per jaar. In 2018 wordt dan een Loan-to-Value ratio van 100% bereikt. De Loan-to-Value ratio mag wel hoger zijn als het extra bedrag gebruikt wordt voor duurzame, energiebesparende investeringen.

Maximaal 50% aflossingsvrij

Huizenkopers zijn sinds 1 augustus 2011 verplicht de hypotheek tijdens de looptijd gedeeltelijk af te lossen. Maximaal 50% van de waarde van de woning mag aflossingsvrij blijven. De rest moet worden afgelost. Daarmee wordt voorkomen dat huiseigenaren aan het einde van de looptijd van de hypotheek een te grote restschuld hebben. Deze regels gelden niet voor hypotheken die zijn afgesloten vóór 1 augustus 2011.

Hypotheekrenteaftrek alleen bij volledige aflossing

Vanaf 1 januari 2013 is hypotheekrenteaftrek alleen nog mogelijk bij hypotheken die gedurende de looptijd volledig en annuïtair worden afgelost Dat betekent dat men elke maand een vast bedrag aflost dat bestaat uit aflossing plus rente. De regel geldt alleen voor nieuwe hypotheken en dus niet voor bestaande (gedeeltelijk) aflossingsvrije hypotheken. De aflosperiode met renteaftrek blijft 30 jaar.

Overdrachtsbelasting definitief verlaagd naar 2%

De overdrachtsbelasting is permanent verlaagd van 6% naar 2%. Hierdoor zijn de aankoopkosten lager. Dat kan ervoor zorgen dat mensen sneller een huis kopen. Zo komt er meer beweging in de woningmarkt en wordt het ook starters gemakkelijker gemaakt een woning te kopen.

Versterken van de positie van starters

In het regeerakkoord is ook opgenomen dat starters zullen worden ondersteund door het verruimen van de faciliteiten van de Stichting Volkshuisvesting Nederland (www.svn.nl). Op dit moment hebben deze faciliteiten beperkt bereik: niet alle gemeentes ondersteunen de regeling.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

De NHG biedt huizenbezitters met een hypotheek tot 320.000 euro financiële bescherming bij gedwongen verkoop. Een hypotheekadviseur of bank kan nagaan of men in aanmerking komt voor de NHG en vraagt deze aan. Bestaande hypotheken met NHG mogen na 1 januari mee naar de volgende woning.

Op verzoek van minister Blok zal het WEW (Waarborgfonds Eigen Woningen) de regels aanpassen zodat men een bestaande spaar- of aflossingsvrije hypotheek met een Nationale Hypotheek Garantie na 1 januari 2013 kan meenemen naar een volgende woning, zonder verplichting de lening annuïtair af te lossen.

Het aflossingsvrije deel onder de NHG mag voor bestaande gevallen maximaal 50 procent zijn. Nationale Hypotheek Garantie kan worden verkregen voor een lening van maximaal 320.000 euro voor koopsom en bijkomende kosten. Dit grensbedrag wordt per 1 juli 2013 verlaagd naar 290.000 euro en per 1 juli 2014 naar 265.000 euro.

De rente over nieuwe aflossingsvrije hypotheken is na 1 januari 2013 niet meer aftrekbaar.

Woonlastenfaciliteit (WLF)

Een huizenbezitter met NHG die betalingsproblemen heeft, kan gebruik maken van de Woonlastenfaciliteit (WLF). Dat is een tijdelijke verlaging van de woonlasten om een moeilijke periode te overbruggen, die bijvoorbeeld kan ontstaan bij werkloosheid, na een echtscheiding of na overlijden van de partner. De betalingsachterstand moet in de toekomst alsnog worden voldaan. Hierover kan men afspraken maken met de hypotheekverstrekker.

Gedwongen verkoop en restschuld

Moet een huizenbezitter toch de woning verkopen door betalingsachterstand? Dan is de kans groot dat de opbrengst van de woning onvoldoende is om de hypotheek volledig af te lossen. Er blijft dan een restschuld over. Als de hypotheek NHG heeft, wordt de restschuld door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW) betaald (aan de bank waarbij men de hypotheek heeft). Vervolgens heeft de huizenbezitter een schuld bij het WEW, dat de restschuld aan de huizenbezitter in bepaalde gevallen kan kwijtschelden. De huizenbezitter moet dan wel meehelpen de restschuld zoveel mogelijk te beperken.

Tijdelijke fiscale tegemoetkoming bij restschulden

Huiseigenaren die hun woning met verlies verkopen kunnen vanaf volgend jaar de rente en kosten voor een lening waarmee ze de restschuld voldoen maximaal 5 jaar van de belasting aftrekken. Met de maatregel wil het kabinet huiseigenaren tegemoet komen die bij verkoop van hun woning met een restschuld te maken krijgen. De tijdelijke maatregel geldt voor restschulden die zijn ontstaan in de periode van 1 januari 2013 tot en met 31 december 2017. Aan de aftrekbaarheid van de rente en kosten voor de geldlening wordt niet de voorwaarde gesteld dat deze wordt afgelost. Maar na 5 jaar zijn de rente en kosten niet meer aftrekbaar. De regeling staat ook open voor huiseigenaren die na verkoop bijvoorbeeld gaan huren. Het is geen voorwaarde dat na de verkoop van de eigen woning een nieuwe woning wordt gekocht. 

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983