Tekstgrootte aanpassen -+
Orchidee Folders Schilderij Decoratie Dossiers Boeken Decoratie Dossiers Ornament Decoratie Decoratie Orchidee Orchidee Schilderij Decoratie Plafondlamp Huisnummer Voorgevel Gang Bespreekkamer Deuren

Voorwaarden levering

Onderstaand treft u de voorwaarden aan die per 20-09-2021 gelden bij een offerte voor een levering.

 

- De inschrijvingskosten bij het Kadaster gelden onder voorbehoud van wijzigingen door het Kadaster.

- Indien de koopovereenkomst (het voorlopig koopcontract) door ons kantoor wordt opgemaakt, bedragen de kosten hiervoor € 450,- (exclusief BTW). Als na het opmaken van de koopovereenkomst de leverings- en hypotheekakte bij ons doorgang vinden, dan zijn de kosten van de koopovereenkomst slechts € 350,- (exclusief BTW).

- Als de verkoper of de koper een onderneming is (B.V. / N.V. / V.O.F. / etc.) worden de notariële kosten voor de leveringsakte met € 150,- (exclusief BTW) verhoogd. Daarnaast zullen de kosten voor recherche bij het Handelsregister en/of opvragen statuten bij het Handelsregister eveneens in rekening worden gebracht bij de betreffende verkoper/koper.

- Indien de koopovereenkomst ingeschreven wordt bij het kadaster bedragen de kosten van de registerverklaring € 120,- (exclusief BTW) en inschrijvingskosten Kadaster € 60,- (vrij van BTW).

- De partijen dienen tijdig te voldoen aan de voorwaarden uit de koopovereenkomst, zoals het stellen van een bankgarantie/waarborgsom. Voor het verrichten van werkzaamheden in geval er aangemaand dient te worden wordt er € 41,00 (excl. BTW) gerekend. Voor de wijziging van de datum voor het stellen van de bankgarantie/waarborgsom wordt een bedrag ad EUR 25,00 (excl. BTW) gerekend.

- Na het accepteren van de offerte kunnen wij de door u gewenste passeerdatum (indien mogelijk) in onze kantooragenda reserveren. Het dossier dient 5 werkdagen voor passeren compleet te zijn. Indien de hypotheekstukken niet uiterlijk op de vijfde werkdag om 12:00 uur voor de passeerdatum binnen zijn, geldt een toeslag van € 150,- (exclusief BTW). Indien de passeerdatum moet worden verschoven geldt een toeslag van € 100,- (exclusief BTW). Voor wijzigingen in het concept na opmaak eerste concept akte geldt een toeslag vanaf € 100,- (exclusief BTW).

- De levering behelst de volle eigendom van één geheel kadastraal perceel en de hypotheek dient uitsluitend gevestigd te worden op de aan te kopen woning. (Is er sprake van een tuin, garage of berging met een eigen kadastraal nummer dat, op grond van de splitsingsakte of algemene verkoopvoorwaarden, verplicht in eigendom wordt overgedragen samen met de aan te kopen woning, dan wordt dit gezien als behorende bij het gekochte en aangemerkt als één kadastraal perceel).

- In geval artikel 13 van de Wet op belastingen van rechtsverkeer (WBR) moet worden toegepast, rekenen wij een toeslag ad € 100,00 (exclusief BTW). Dit artikel is van toepassing wanneer de verkrijging van de onroerende zaak plaatsvindt binnen zes maanden na de vorige verkrijging. Er hoeft dan niet nog een keer overdrachtsbelasting te worden betaald over het bedrag waarover bij de eerdere verkrijging reeds overdrachtsbelasting is betaald.

- De bedragen van de zakelijke lasten worden alleen verrekend op de nota van afrekening van het notariskantoor indien deze bedragen expliciet zijn opgenomen in het bijzonder gedeelte van de koopovereenkomst en aldus door beide partijen zijn geaccordeerd en deze door verkoper worden aangeleverd.

- Het kadastraal perceel betreft particulier onroerend goed (geen nieuwbouw) en geen bedrijfspand; hiervoor geldt een ander tarief. Ook geldt een ander tarief als het over te dragen kadastraal perceel onder bewind is gesteld. Voor de verkrijging van lidmaatschapsrechten geldt eveneens een ander tarief.

- Indien de verkoper de eigendom heeft verkregen middels een akte houdende ruilverkaveling of herinrichting geldt gemeld tarief in de offerte niet en kan ons kantoor de werkzaamheden helaas niet verrichten.

- De verkoper verkeert niet in staat van faillissement en ook valt hij niet onder een schuldsaneringsregeling; hiervoor geldt een ander tarief.

- De aan te kopen woning maakt geen onderdeel uit van een bungalow- of recreatiepark; hiervoor geldt een ander tarief.

- Bij voorkeur ontvangen wij de koopovereenkomst 6 weken vóór de passeerdatum; de praktijk leert dat latere aanlevering van de koopovereenkomst te krap kan zijn in verband met onze drukke kantooragenda, het opvragen van eventuele aflosnota's bij de geldverstrekker van de verkoper, etc. Wij ontvangen de koopovereenkomst graag zo spoedig mogelijk na het accepteren van de offerte.

- De verkoper dient als particulier de woning ten titel van koop in eigendom te hebben verkregen; indien de verkoper de woning middels een andere titel (bijv. door vererving, echtscheiding of onverdeelde boedel) in eigendom heeft verkregen, geldt een ander tarief. De extra kosten worden in rekening gebracht bij de koper (Koper en verkoper kunnen onderling afstemmen wie de kosten zal dragen).

- Indien de woning niet op naam luidt van de verkoper, maar is verkregen krachtens erfrecht, moet er nader onderzoek worden verricht. Zelfs als er een verklaring van erfrecht is opgemaakt, volmachten zijn verstrekt tussen de erfgenamen onderling en wanneer er een executeur is. U wordt erop gewezen dat er extra notariële kosten aan u als koper in rekening worden gebracht met een minimum van € 300,- (exclusief BTW).

- De partijen voldoen tijdig aan de voorwaarden uit de koopovereenkomst, zoals het stellen van een bankgarantie/waarborgsom.

- Ingeval er één of meerdere hypotheken dienen te worden doorgehaald bedragen de notariële kosten voor de royementsakte(n) als volgt: (bij een overdracht worden deze kosten aan verkoper berekend)

  1.  notarieel doorhalingstarief per bankinstelling per kadaster: voor iedere doorhaling € 110,- (exclusief BTW).
  2.  notarieel doorhalingstarief beslag: voor iedere doorhaling € 200,- (exclusief BTW). 
  3.  bijdrage kadastraal tarief € 2,30 (exclusief BTW) voor iedere doorhaling hypotheek/beslag.

- Partijen dienen de Nederlandse taal actief en passief te beheersen (ter beoordeling van de notaris). De kosten voor het inschakelen van een tolk zijn niet in deze offerte opgenomen.

- De annuleringskosten betreffen het offertebedrag.

- De correspondentie met betrekking tot de behandeling van het dossier zal per e-mail plaatsvinden.

- Voor een spoedopdracht geldt een vanaf tarief van € 150,- (exclusief BTW).

- Banken brengen notariskantoren kosten in rekening voor het aanhouden van een derdengeldenrekening en de transacties die ten behoeve van cliënten van het notariskantoor op deze derdengeldenrekening plaatsvinden. Ons notariskantoor is genoodzaakt om de kosten voor het aanhouden van een derdengeldenrekening als ook de werkzaamheden die voor het beheer van de derdengeldenrekening moeten worden verricht, door te belasten aan haar cliënten. Bij iedere te passeren akte wordt een toeslag ad € 25,- (exclusief BTW) berekend. U vindt deze toeslag terug op de nota van afrekening onder kopje kosten geldverkeer. Tevens zijn wij genoodzaakt om los van de kosten geldverkeer op iedere nota van afrekening € 8,- (exclusief BTW) per overboeking in rekening te brengen. U vindt deze kosten terug op de nota van afrekening onder kopje beheerskosten.

- Bij de verkopende partij wordt € 20,- (exclusief BTW) in rekening gebracht in verband met kantoorkosten vanwege de verplichte notariële wettelijke recherches.

- Het wijzigen van de nota indien er stukken zoals declaraties of wijziging in aflosnota te laat worden aangeleverd (bijv. 2 dagen voor de overdracht). Hiervoor brengen wij een bedrag ad € 25,- (exclusief BTW) in rekening.

- Indien legitimatiebewijzen (bijv. eerst op de dag van passeren of een ander legitimatiebewijs dan die in eerste instantie is aangeleverd dan op de dag van passeren) te laat worden aangeleverd wordt een toeslag berekend van € 25,- (exclusief BTW).

- Per 1 augustus 2018 wordt er per akte een heffing van € 8,22 (exclusief BTW) doorberekend voor het vullen van het kwaliteitsfonds notariaat.

Vestiging Hilversum
Floralaan 21
1211 JT Hilversum
Postbus 301
1200 AH Hilversum

Vestiging Amsterdam
Middenweg 76
1097 BS Amsterdam
Postbus 301
1200 AH Hilversum

T (035) 621 04 55
F (035) 623 48 01
E info@2vanligten.nlT (020) 705 87 60
E info@2vanligten.nl
Kwaliteitsrekeningen
ABN AMRO: NL53 ABNA 0485 8359 40
RABOBANK: NL83 RABO 0328 2014 56
BTW NL 8188.87.503.B.01
K.v.K. 32129983